Vanaf 1-1-2017 in Clingendael/Oosterbeek/Bosjes van Zanen waargenomen vogelsoorten, compleet met de foto's van de 66 soorten die ik daar tot nu toe wist te vereeuwigen.

 

(Klik op de foto voor een vergroting.)

1 Grote Canadese Gans * 61 Port-Lincolnparkiet
2 Brandgans Brandgans 62 Gaai
3 Kleine Canadese Gans * 63 Ekster
4 Grauwe Gans? 64 Kauw
Kolgans 65 Zwarte Kraai
6 Knobbelzwaan 66 Zwarte Mees
7 Nijlgans * 67 Glanskop
8 Casarca 68 Pimpelmees
9 Mandarijneend * 69 Koolmees
10 Zomertaling 70 Boerenzwaluw
11  Slobeend 71 Huiszwaluw
12  Krakeend 72 Staartmees
13 Wilde Eend 73 Bladkoning
14 Wintertaling 74 Fitis
15 Krooneend 75 Tjiftjaf
16 Peposaka-eend * 76 Zwartkop
17 Tafeleend 77 Tuinfluiter
18 Kuifeend 78 Braamsluiper
19 Brilduiker 79 Grasmus
20 Rosse Stekelstaart * 80 Vuurgoudhaan
21 Helmparelhoen* 81 Goudhaan
22 Fazant * 82 Winterkoning
23 Bankivahoen * 83 Boomklever
24 Gierzwaluw 84 Boomkruiper
25 Koekoek 85 Spreeuw
26 Rotsduif 86 Merel (een leucistische zelfs)
27 Holenduif 87 Kramsvogel
28 Houtduif 88 Koperwiek
29 Waterral 89 Zanglijster
30 Waterhoen  90 Grauwe Vliegenvanger
31 Meerkoet 91 Roodborst
32 Dodaars 92 Nachtegaal
33 Fuut 93 Paapje
34 Scholekster 94 Heggenmus
35  Kievit 95 Grote Gele Kwikstaart
36  Houtsnip 96 Witte Kwikstaart
37 Watersnip 97 Vink
38 Kokmeeuw 98

Keep

39 Stormmeeuw 99

Appelvink

40 Zilvermeeuw 100 Groenling
41 Kleine Mantelmeeuw 101 Putter
42 Visdief 102 Sijs
43 Ooievaar      
44 Aalscholver      
45 Koereiger      
46 Blauwe Reiger      
47 Grote Zilverreiger      
48 Sperwer      
49 Havik      
50 Bruine Kiekendief      
51 Buizerd      
52 Velduil  

 

 
53 Bosuil  

 

 
54 IJsvogel      
55 Kleine Bonte Specht      
56 Grote Bonte Specht      
57 Groene Specht      
58 Torenvalk 

(De geschiedenis van hun nest)

     
59 Boomvalk      
60 Halsbandparkiet      

*) Exoot